Foreningens vedtægter

Vedtægter for Dansk Belgisk Hesteavl 

 
 

§ 1 

Dansk Belgisk Hesteavl er en sammenslutning af de to landsdelsforeninger øst og vest for Storebælt. Øst Dansk Belgisk Hesteavl og Foreningen for Belgisk Hesteavl i Jylland. Sammenslutningens hjemsted er formandens adresse. 

 
 

§ 2 

Formålet er i fællesskab at fremme og støtte avlen af belgiske heste i Danmark. 

 
 

§ 3 

Dansk Belgisk Hesteavl står som medlem af Landsudvalget for Hesteavl, der stiller landskonsulent og stambogskontor til rådighed for dansk hesteavl. Dansk Belgisk Hesteavl følger de af Landsudvalget for Hesteavl vedtagende, generelle retningslinier for kåring, afkomsskuer og stambogsføring. 

 
 

§ 4 

Det årlige medlemsbidrag fastsættes af bestyrelsen. 

 
 

§ 5 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

 
 

§ 6 

Dansk Belgisk Hesteavl ledes af en bestyrelse, der består af bestyrelserne for de to landsdelsforeninger på i alt 12 medlemmer. Syv fra Jylland og Fyn samt fem fra Sjælland og Lolland-Falster. Bestyrelsen vælger selv sit forretningsudvalg, som består af to fra ØDBH og tre fra BHJ. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer, som danner forretningsudvalget. De to landsdelsformænd er selvskrevne medlemmer af forretningsudvalget. Forretningsudvalget vælger selv sekretær og kasserer. Valgene gælder for et år ad gangen. 

 
 

§ 7 

Bestyrelsen holder mindst et årligt møde, hvortil landsdelsforeningerne kan indsende forslag til behandling. Forslag, som ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal indsendes inden 1. december. 

Indbydelse til bestyrelsesmødet skal udsendes med mindst 8 dages varsel og vedlægges regnskab samt dagsorden for mødet. 

 
 

§ 8 

Bestyrelsesmødets dagsorden: 

 
 

1.Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbende år. 

2.Oversigt over hesteavlen ved landskonsulenten. 

3.Regnskab og budget med fastlæggelse af kontingent. 

4.Virksomhedsplan for det kommende år. 

5.Indkomne forslag. 

6.Eventuelt. 

 
 

Bestyrelses- eller formandsmøder kan i øvrigt afholdes efter formandens skøn, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer begær mødet afholdt. 

 
 

§ 9 

Registreringsudvalget for Dansk Belgisk Hesteavl dannes af forretningsudvalget, der sammen med landskonsulenten og stambogsfører holder mindst 1 årligt møde. Registreringsudvalget planlægger hingste- og hoppekåringer, afkomsskuer og stambogsføring. 

 
 

Forretningsudvalget fastsætter termin eller betalingsdato for ydelser til foreningen bl.a. kontingent og stambogsgebyrer, betaling dog tidligst 1. december. 

 
 

§ 10 

Regler for hoppe/hingstekåring. 

a.Dansk Belgisk Hesteavl (DBH) holder årlige landshingstekåringer. 

 
 

Kåringerne holdes så vidt muligt sammen med andre hesteorganisationer. DBH’s forretningsudvalg tilrettelægger og arrangerer landshingstekåringen. 

b.For at kunne fremstille hopper/hingste til kåring skal ejeren være medlem af en af landsdelsforeningerne. Indmeldelsesgebyret fastsættes af forretningsudvalget for DBH. 

c.3-4 årige samt undtagelsesvis ældre hingste kan fremstilles til kåring. 

Hingstene kåres med 10, 9 eller 8 point i helhed. Hingste med 7 point i helhed tildeles 1-årig avlsgodkendelse og kan genfremstilles det følgende år. Hingste, som opnår 6 point i helhed eller derunder, afvises, men kan genfremstilles det følgende år. 

Hingste, der kåres med 10 point, tildeles guldmedalje. Hingste med 9 eller 8 point tildeles sølvmedalje. Hingste, der avlsgodkendes med 7 point, tildeles bronzemedalje. 

d.Ældre, importerede hingste skal fremstilles ved førstkommende kåring til kåring. 

e.Hingstene skal være af ren belgisk afstamning, og der skal foreligge registreringsattest fra Landsudvalget for Hesteavl eller fra officielle belgiske avlsorganisationer i udlandet. Der må højest være tale om 1/16 fremmede blod af anden trækhesterace. 

f.Kåringsudvalget består af 3 kåringsdommere: 

Der vælges 1 dommer i hver landsdelsforening, og den 3. dommer vælges af den samlede bestyrelse for DBH. 

g.Dommere vælges for 3 år, og der skal være mindst 1 dommer fra Sjælland samt en suppleant fra hver landsdel, der kan dog være 2 fra Sjælland, hvis valg opnås. 

h.Hingste, kan kun opnå kåring eller avlsgodkendelse i forbindelse med landsdelshingstekåring. 

i.Det forlanges at alle hingste, for at opnå avlsgodkendelse kan tildeles, skal have deres afstamning verificeret ved hjælp af blodprøve fra begge forældre, samt figurere på hingstelisten inden bedækning påbegyndes. 

j.Dyrlægeundersøgelse på kåringspladsen er obligatorisk. 

k.Hoppekåringsregler: 

 
 

10 p. i helhed – guldmedalje. Kåres i 1. kl. 

9-8 p. i helhed – sølvmedalje. Kåres i 1. kl. 

7-6 p. i helhed – bronzemedalje. Kåres i 2. kl. 

 
 

Hopper, der fremstilles til kåring, skal være af ren belgisk afstamning og der skal foreligge registreringsattest fra Landsudvalget for Hesteavl eller fra officiel belgisk avlsorganisation i udlandet. Der må højest være tale om 1/16 fremmed blod af anden trækhesterace. Se dog afsnit l for fremstilling af hopper til kåring i forregister. 

 
 

For opnåelse af kåring i 1. kl. kræves, at samtlige dyr i hoppens afstamning i 3 led er fremstillet for en kåringskommission i et EU-anerkendt avlsforbund og har opnået kåring. Hopper med manglende kåring hos en eller flere hopper i afstamningen kan maksimalt kåres i 2. kl. Hopper med manglende kåring/avlsgodkendelse hos en eller flere hingste i afstamningen kan ikke fremstilles til kåring. 

 
 

l.For hopper, der ikke lever op til afstamningskravene i afsnit k, er etableret et bilag til stambogens hovedafsnit, kaldet forregistret. Bilaget er underopdelt i F1, F2 og F3. 

I afsnit F1 optages hopper, der er godkendt af Dansk Belgisk Hesteavl, og som er uden anerkendt afstamning (max 6 point). 

I afsnit F2 optages hopper, godkendt af Dansk Belgisk Hesteavl, hvis fader er godkendt til avl i forbundet eller tilsvarende EU-anerkendt avlsforbund, og hvis moder er optaget i bilagets afsnit F1 (max 7 point). 

I afsnit F3 optages hopper, godkendt af Dansk Belgisk Hesteavl, hvis fader er godkendt til avl i forbundet eller et tilsvarende EU-anerkendt avlsforbund, og hvis moder er optaget i bilagets afsnit F2 (max 8 point). 

Eventuelle købere kan få forhåndsgodkendt stamtavlen af avlsledelsen. 

m. Ingen kan deltage i bedømmelse af dyr han/hun selv ejer eller er opdrætter af eller på anden måde økonomisk er interesseret i, eller har ejet inden for de sidste 6 måneder. 

 
 

§ 11 

Ophævelse af sammenslutningen kræver to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med normal indvarslingsfrist. 

 
 

§ 12 

I tilfælde af sammenslutningens opløsning tilfalder eventuelle midler hesteavlsarbejdet under Landsudvalget for Hesteavl. 

 
 

Vedtaget på generalforsamlingen den 16. februar 2008 

Med ændring af §6 på generalforsamlingen den 18. februar 2012 

Med ændring af §10 på årsmødet den 15. februar 2014 

Med ændring af §6 på årsmødet den 12. februar 2016